ด้านความปลอดภัย

รักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยระบบการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ช่วยลดมลภาวะและยังช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อีกด้วย เนื่องจากลดการใช้คมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ อีกทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรที่คับคั่งและความเสี่ยงของอุบัติเหตุบนท้องถนนและยังส่งผลทางอ้อมถึงการประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านคมนาคมของภาครัฐได้ รวมถึงมีความปลอดภัยในการขนส่งเชื้อเพลิงจำนวนมาก ส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ตัวอย่างเช่น บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบควบคุมไอระเหยน้ำมัน (Vapor Recovery Unit :VRU) ที่คลังน้ำมันบางปะอิน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมาร์ก สามารถควบคุมอันตรายจากไอระเหยของน้ำมันที่ระเหยออกสู่บรรยากาศไม่เกิน 17 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น