เกี่ยวกับบริษัท

สารจากกรรมการผู้จัดการ

นายเจษฎ์ ทูปิยะ
กรรมการผู้จัดการ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจ และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ไว้วางใจแต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด เพื่อสานต่อโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันและคลังน้ำมันไปภาคเหนือ ซึ่งผมจะทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถที่จะนำพา BPT ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

เนื่องในโอกาสที่ผมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทให้ผมปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ เพื่อสานต่อนโยบายจากท่านประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และกลุ่มบริษัท (BAFS Group) ในการขับเคลื่อน BPT ภายใต้ปณิธาน “เติมพลังงานก้าวหน้า นำพาโลกยั่งยืน” (Uplift and Power the World to a new Height) ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทให้เติบโตก้าวไปอย่างสมดุลและยั่งยืน

ผมภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ BPT ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2534 เพื่อให้ระบบท่อขนส่งน้ำมันแก้ไขปัญหาการจราจร ลดมลพิษในอากาศและลดอุบัติเหตุในเขตเมือง และต่อมาในปี 2558 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและประสิทธิภาพระบบขนส่งน้ำมันของประเทศ อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง ซึ่งบทบาทสำคัญดังกล่าวตรงกับความตั้งใจของผมที่ต้องการทำงานที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเรา

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา BPT เผชิญกับปัญหาอุปสรรคและสถานการณ์ที่มีผลกระทบกับบริษัทมาหลายครั้งแต่เราก็สามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยดีเสมอมา ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน BPT มาโดยตลอด รวมทั้งพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ ทุ่มเทความรู้ความสามารถและมุ่งมั่นให้ BPT ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดี ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ BPT พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ ในอนาคตและก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง

ภายใต้วิสัยทัศน์ “เติมเต็มการส่งต่อพลังงานที่ยั่งยืน” ผมขออุทิศตนทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ผมเชื่อว่าความสำเร็จของ BPT จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายร่วมกันเติมเต็มให้ระบบท่อขนส่งน้ำมันของ BPT สามารถส่งต่อพลังงานอย่างมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศของเรา และส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนายเจษฎ์ ทูปิยะ
กรรมการผู้จัดการ