ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ BPT

บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศที่ช่วยการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานสากล บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตและขยายตัวธุรกิจดังนี้

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน จำนวน 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน จำนวน 2 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 23-32 ปี  
    การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการทั่วไป  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
    มีความเชี่ยวชาญโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
    มีทักษะการวิเคราะห์ สื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความละเอียดรอบคอบ      
    เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สมัครที่นี่

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป  
    ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา การจัดการ เศรษฐศาสตร์ MBA, การเงิน การตลาด วิศวกรรม
        การจัดการความเสี่ยง-ประกันภัย  
    ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารจัดการด้านงานบัญชีและการเงิน
    สามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์อุตสาหกรรมด้านพลังงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
        งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้น-ยาว การติดตาม KPls การบริหารความเสี่ยงองค์กร  การจัดทำคู่มือและประเมินความเสี่ยง
        ติดตามภาพรวมขององค์กร
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และการนำเสนอ presentation ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี  
    การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    มีประสบการณ์พัฒนาระบบ/เขียนโปรแกรมอย่างน้อย 1-2 ปี และมีคามเข้าใจและสามารถเขียน
        ภาษาพื้นฐานข้อมูล SQL Server  
    ปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบ/โปรแกรม งานระบบเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
    มีความเชี่ยวชาญโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี  
    เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครที่นี่

พนักงานประจำสถานีระบบท่อ (กำแพงเพชร) จำนวน 4 อัตรา

พนักงานประจำสถานีระบบท่อ (กำแพงเพชร) จำนวน 4 อัตรา

    เพศชาย อายุ 22-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 0-2 ปี
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กำแพงเพชร  หรือใกล้เคียง

สมัครที่นี่

ค่าตอบแทน :

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานประกอบด้วยประวัติโดยย่อ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มายัง

บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด

424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-929-5555 และ 02-574-6180-3 ต่อ 107
e-mail : somruedee.c@fpt.co.th

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครงาน