เกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด


นายเจษฎ์ ทูปิยะ

นายเจษฎ์ ทูปิยะ

กรรมการผู้จัดการ


นายพินิจ บุญเสนันท์
นายพินิจ บุญเสนันท์
ผู้อำนวยการอาวุโสโครงการพิเศษประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
นางศานิยา  มหาเทพ
นางศานิยา มหาเทพ
ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายบัญชา กองทอง
นายบัญชา กองทอง
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคนิค
นางสาวจิราพร สมเกียรติตระกูล
นางสาวจิราพร สมเกียรติตระกูล
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง
นางนพวรรณ์ สุขมาก
นางนพวรรณ์ สุขมาก
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายพชร  โอฬารวัตร
นายพชร โอฬารวัตร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
นายธวัชชัย  ลิขิตวรศักดิ์
นายธวัชชัย ลิขิตวรศักดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ
นายณรงค์ศักดิ์  พูนพานิชอุปถัมป์
นายณรงค์ศักดิ์ พูนพานิชอุปถัมป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
นายคมกริช  ผาสุข
นายคมกริช ผาสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
นายกฤษณะ  ศรีพนม
นายกฤษณะ ศรีพนม
ผู้จัดการคลังน้ำมันพิจิตร
นายวิญญู  ยงสืบชาติ
นายวิญญู ยงสืบชาติ
ผู้จัดการคลังน้ำมันนครลำปาง