เกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด


นายเจษฎ์ ทูปิยะ

นายเจษฎ์ ทูปิยะ

กรรมการผู้จัดการ


นายบัญชา กองทอง
นายบัญชา กองทอง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
นายพชร  โอฬารวัตร
นายพชร โอฬารวัตร
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการตลาด
นางศานิยา  มหาเทพ
นางศานิยา มหาเทพ
ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
นายธวัชชัย  ลิขิตวรศักดิ์
นายธวัชชัย ลิขิตวรศักดิ์
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ
นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง
นายสุวัฒน์ชัย พัชรแสงทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายคลังน้ำมัน
นายวรวีร์ สุริยะธำรงกุล
นายวรวีร์ สุริยะธำรงกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
นายคมกริช  ผาสุข
นายคมกริช ผาสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักรัฐกิจสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์
นายณรงค์ศักดิ์  พูนพานิชอุปถัมป์
นายณรงค์ศักดิ์ พูนพานิชอุปถัมป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณภาพและความปลอดภัย
นายกฤษณะ  ศรีพนม
นายกฤษณะ ศรีพนม
ผู้จัดการคลังน้ำมันพิจิตร
นายวิญญู  ยงสืบชาติ
นายวิญญู ยงสืบชาติ
ผู้จัดการคลังน้ำมันนครลำปาง
นายณธรา ธาราเศวตกุล
นายณธรา ธาราเศวตกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
ว่าที่ ร.ต. สุรวิทย์ ยวงมณี
ว่าที่ ร.ต. สุรวิทย์ ยวงมณี
รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและการตลาด
นายพิภูมิ อาทวัง
นายพิภูมิ อาทวัง
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระบบท่อ
นายดำเกิง วาทโยธา
นายดำเกิง วาทโยธา
ผู้ช่วยผู้จัดการคลังน้ำมันพิจิตร