เกี่ยวกับบริษัท

สารจากประธานกรรมการ

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
ประธานกรรมการบริษัท

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) โดยผมได้รับมอบหมายให้รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินการก่อตั้ง FPT ตั้งแต่เริ่มโครงการ

ตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา FPT ต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรรคนานัปการ แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน ทำให้ FPT สามารถฝ่าฟัน จนเดินมาถึงวันนี้ มีอนาคตที่สดใส และพร้อมสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานของประเทศอย่างเต็มกำลัง เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้ ผมมั่นใจว่า FPT จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนด้านความมั่นคงของธุรกิจการขนส่งพลังงานแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างแน่นอน

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ FPT จึงเดินหน้าพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน ทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคคลากรให้พร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในด้านธุรกิจการขนส่งพลังงานต่อไปในอนาคตหม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
ประธานกรรมการบริษัท