" บริษัทมุ่งมั่นต่อการให้บริการขนส่งพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม "วิสัยทัศน์องค์กร

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ "มุ่งมั่นต่อการให้บริการขนส่งพลังงาน  เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม" (Supply Green Energy aims to The Nation Endurance) โดยมีคำอธิบายวิสัยทัศน์ ดังนี้

บริการขนส่งพลังงาน ให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยาน น้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อรวมถึงพลังงานทดแทน

สร้างความมั่นคงของประเทศ มุ่งมั่นต่อการขนส่งพลังงานให้มีเสถียรภาพด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ขนส่งพลังงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาการจราจร การสูญเสียและมลภาวะ

พันธกิจ

  1. ต่อผู้ถือหุ้น ให้ผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ
  2. ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด
  3. ต่อคู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม
  4. ต่อสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. ต่อพนักงาน พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม
  6. ต่อประเทศ การขนส่งพลังงานสู่ภูมิภาค


ค่านิยม

F Fulfill to Safety and Environmental:
ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

P Prompt Services beyond transparency and full Responsibility:
ทีมงานมีความพร้อม โปร่งใส เต็มใจให้บริการ และรับผิดชอบต่อผลงาน

T Technology innovation support Thai Society:
สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี สนับสนุนสิ่งที่ดีสู่สังคมไทย