นโยบาย

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Policy)

บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด ดำเนินธุรกิจการให้บริการขนส่งน้ำมันทางระบบท่อ การรับ จัดเก็บและจัดจ่ายน้ำมันภาคพื้นดินและน้ำมันอากาศยาน มีความมุ่งมั่นป้องกันปัญหาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก จึงกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

  1. มุ่งมั่นที่จะควบคุมและป้องกันผลกระทบที่มีความเสี่ยงสูงต่อสุขภาพ อนามัยของผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอก และทรัพย์สิน โดยคำนึงถึงธรรมชาติ ขนาดและความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  2. มุ่งมั่นในการป้องกันกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วย รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
  3. มุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทบทวนติดตามให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง
  4. ทำการสื่อสารด้วยวิธีที่เหมาะสมไปยังพนักงานของบริษัท โดยรวมถึงพนักงานที่ทำงานในนามบริษัท
  5. ทำการเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยวิธีที่เหมาะสม
  6. ทำการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยยังคงเหมาะสมกับกิจกรรมของบริษัท
  7. เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและโครงการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย