คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ 29 กรกฎาคม 2556
นายลอยเลื่อน บุนนาค
นายลอยเลื่อน บุนนาคกรรมการ 29 กรกฎาคม 2556
นายสิงห์โต พิเชฐวงศ์
นายสิงห์โต พิเชฐวงศ์กรรมการ 28 เมษายน 2558
นายประกอบเกียรติ นินนาท
นายประกอบเกียรติ นินนาท

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ 28 เมษายน 2558
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ 19 ธันวาคม 2562
นายรังสรรค์ พวงปราง
นายรังสรรค์ พวงปราง

บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด
กรรมการ 25 กุมภาพันธ์ 2559
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ 25 กุมภาพันธ์ 2559
นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข
นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการ 24 มีนาคม 2564
นายเจริญ  จารุไสลพงษ์
นายเจริญ จารุไสลพงษ์


กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 30 มีนาคม 2560