Career FPT

Fuel Pipeline Transportation Limited (Head Office)

Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT) established on 21 May 1991 according to the resolution of the cabinet. The company aim to part of oil supply chain to develop the nation by operate the multi products pipeline and depot system which is the most safety, environmental friendly and meet the international standards. We are looking for the right person to join us in our growth. If you are interested to become a part of our expansion, we welcome you to submit your application as following positions:-

Available position :

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

    เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
    มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี
    เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Excel
    มีความรู้เรื่องการทำงบกระแสเงินสด (Cash flow), การทำ Presentation
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต

APPLY NOW

พนักงานควบคุมคุณภาพน้ำมัน (ลำปาง) 1 อัตรา

พนักงานควบคุมคุณภาพน้ำมัน (ลำปาง) 1 อัตรา

    เพศชาย อายุ 23-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี / เคมีอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมี
    ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุม และทดสอบคุณภาพ หรือประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

APPLY NOW

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันกรุงเทพ/บางปะอิน (หลายอัตรา)

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันกรุงเทพ/บางปะอิน (หลายอัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 1-2 ปี
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง บางปะอิน อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

APPLY NOW

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันพิจิตร/ลำปาง (หลายอัตรา)

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันพิจิตร/ลำปาง (หลายอัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 1-2 ปี
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร หรือจังหวัดลำปาง


APPLY NOW

พนักงานซ่อมบำรุงระบบท่อส่วนกลาง 1 อัตรา

พนักงานซ่อมบำรุงระบบท่อส่วนกลาง 1 อัตรา

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไฟฟ้า สาธารณูปโภค
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง บางปะอิน อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

APPLY NOW

เจ้าหน้าที่ธุรการ (กรุงเทพ/ลำปาง) 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (กรุงเทพ/ลำปาง) 2 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    ประสบการณ์ 0-2 ปี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดลำปาง

APPLY NOW

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ลำปาง) 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ลำปาง) 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
    มีประสบการณ์ทำงานทางด้านอาชีวอนมัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย 2-3 ปี
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

APPLY NOW

Compensation and benefits package :

Our employee will receive competitive salary, compensation and benefits which are in line with the standard with oil industrial company.


To become part of our team, you could come to apply by yourself or submit your application
including resume, education history, employment history, personal information and photo to

Fuel Pipeline Transportation Limited

424 Kamphaeng Phet 6 Rd., Don Muang, Bangkok 10210

Tel. 02-929-5555, 02-574-6180-3 ext. 107
e-mail : personnel@fpt.co.th

Download Application form (PDF)

Application form